ریل نیوز – مدیا

میله راهنما چیست

جهت اجازه حرکت قطارها در ايستگاه های محور شمال (مابین ایستگاه‌های گرمسار – سبزدشت ) به جای پروانه راه آزاد از ميله راهنما استفاده می‌شود.
دستگاه ميله راهنما اجازه نمی‌دهد در آن واحد، بيش از يک قطار یا وسیله نقلیه ریلی در خط بين دو ايستگاه حرکت داده شود و اين امر بدينوسيله تامين می‌شود که لکوموتيوران اجازه ندارد قطار را وارد قطعه خطی کند، مگر اينکه متصدی ترافيک ايستگاه ميله راهنمای مربوط به همان قطعه را ارائه دهد و از طرف ديگر از دستگاه فقط می‌توان يک ميله خارج کرد، آنهم با موافقت متصدی ترافيک ايستگاه قبول کننده که پس از مذاکرات تلفنی و با فرستادن جریان برق موافقت اعلام می شود، زيرا بدون جريان برق که بايد از ايستگاه قبول کننده فرستاده شود بيرون آوردن ميله از دستگاه غير ممکن است.
مسئول وقت ايستگاه موظف است شماره ميله را که از دستگاه بر می‌دارد در گراف ثبت و پس از اطلاع به ايستگاه قبول کننده وسيله نقليه آنرا به راهبر وسيله نقليه ریلی تحويل دهد.

پیمایش به بالا