آیفون و عبور قطار

در این ویدیو میتوانید مشاهده کنید وقتی یک قطار از روی ایفون عبور میکند چه اتفاقی رخ میدهد .