مجموعه سوانح ریلی و بی احتیاطی خودروها

در این ویدیو میتوانید نمونه ای از بی احتیاطی خودرو ها را مشاهده کنید که باعث سانحه شده است