شکستگی ریل

در این ویدیو مشاهده میکنید وقتی که قطار از روی یک ریل شکسته عبور میکند به چه صورت می باشد .