لحظه ی برخورد دو قطار از رو به رو

در این ویدیو مشاهده میکنید دو قطار از روبه رو با هم برخورد میکنند .