مستند از ایده تا واقعیت لکوموتیو

یه مستند کاملا اموزشی و زیبا در رابطه با لکوموتیو و پیشنهاد میشود حتما مشاهده کنید .