لحظه اتصال پانتوگراف

شما در این ویدیو میتوانید قدرت برق را مشاهده کنید که از طریق کابل به پانتوگراف متصل میشود و عبور میکند .