ریل نیوز – مدیا

جواز راه آزاد چیست

 فرمي است که در هنگام اعزام وسائط نقليه ريلي از ايستگاههاي غير علائمي و ايستگاههاي علائمي (هنگام خرابي علائم ) صادر گرديده و به منزله مجوز حرکت تا ايستگاه بعدي  مي باشد.

  • وسايط نقليه زوج : به وسايط نقليه اي كه حركت آنها همراه با افزايش كيلومتر خط از مبدا حرکت بوده اطلاق می گردد.
  • جواز راه آزاد زوج : فرمي است آبي رنگ که مجوز اعزام وسائط نقليه ريلي زوج بين دو ايستگاه ميباشد.
  • وسايط نقليه فرد : به وسايط نقليه اي كه حركت آنها همراه باكاهش كيلومتر خط از مبدا حرکت بوده  اطلاق می گردد.
  • جواز راه آزاد فرد : فرمي است سفيد رنگ که مجوز اعزام وسائط نقليه ريلي فرد بين دو ايستگاه ميباشد.
  • برگ احتياط: فرمي است زرد رنگ که در آن موارد احتياطي از قبيل تقليل سرعت و … درج و به هنگام اعزام وسايط نقليه ريلي پس از اخذ امضاء به مامورين موظف تحويل مي گردد تا در محلهای ذکر شده در برگ احتیاط موارد آنها را اجرا نمایند.
  • برگ تغيير خط قبولی : فرمي است زرد رنگ که به هنگام ضرورت تغيير (خط قبولي) به جهت هدايت وسايط نقليه ريلي به خط قبولی ديگر ايستگاه  درسيستم جواز راه آزاد  صادر مي گردد.
پیمایش به بالا