میله راهنما چیست

جهت اجازه حرکت قطارها در ايستگاه های محور شمال (مابین ایستگاه‌های گرمسار – سبزدشت ) به جای پروانه راه آزاد از ميله راهنما استفاده می‌شود. دستگاه ميله راهنما اجازه نمی‌دهد در آن واحد، بيش از يک قطار یا وسیله نقلیه ریلی در خط بين دو ايستگاه حرکت داده شود و اين امر بدينوسيله تامين می‌شود که …

میله راهنما چیست ادامه »